Regulamin Usług Coachingowych

Regulamin świadczenia usług coachingowych

I. Zakres zastosowania Regulaminu

 1. Z usług coachingowych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług coachingowych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
 2. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
 • certyfikowanym coachu – oznacza to osobę posiadającą wyższe, ukończony kurs / studia podyplomowe z zakresu coachingu w wymiarze minimum 180 godzin, oraz pozytywnie przeszła procedurę certyfikacji w wyniku której otrzymała tytuł: Professional Coach SFCP, której praca podlega stałej superwizji;
 • dyplomowanym coachu – oznacza to osobę posiadającą wykształcenie wyższe oraz ukończony kurs w wymiarze minimum 60 godzin, której praca podlega stałej superwizji;
 • superwizorze coachingu – oznacza to osobę, posiadającą min. wyższe wykształcenie, ukończony kurs/studia podyplomowe w zakresie coachingu, doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia samodzielnych sesji coachingowych oraz ukończyła z wynikiem pozytywnym procedurę certyfikacji na superwizora w SFCP.
 • siedzibie lub miejscu przeprowadzenia usług coachingowych – w przypadku sesji stacjonarnych odnosi się do Gdynia, ul. Władysława IV 68 (Centrum Rozwoju Osobistego MCENTRE); w przypadku sesji online odnosi się do prowadzenia sesji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak telefon lub skype.
 • usługach coachingowych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez coacha służące wzrostowi efektywności, poprawie jakości życia świadczone w ramach wykonywania zawodu coacha, polegające w szczególności na: budowaniu odpowiedniej, profesjonalnej relacji ułatwiającej wspólną pracę z klientem, stosowaniu odpowiednich i adekwatnych do potrzeb klienta narzędzi i procesów coachingowych. Usługa coachingowa nie jest doradztwem, mentoringiem ani psychoterapią.

II. Usługi coachingowe

 1. Rodzaj i zakres usług widnieje na stronie internetowej www.centrum.mcentre.pl
 2. Usługi coachingowe świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać z góry, przed rozpoczęciem wizyty za pośrednictwem płatności internetowych udostępnianych za pośrednictwem odpowiednich operatorów na stronie internetowej, kartą lub gotówką u pracownika recepcji przed rozpoczęciem wizyty. Po wejściu do gabinetu należy okazać dowód zapłaty (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę).
 3. Rejestracja klienta odbywa się głownie drogą online (system rezerwacji wizyt nakiedy.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny – rozmowę, wiadomość sms.
 4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi coachingowej ma formę pisemną (rezerwacja wizyty i jej opłacenie za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji wizyt) i/ lub ustną (rozmowa telefoniczna, osobista w recepcji).
 5. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych oraz wyników swojej pracy coachingowej. Poufność informacji uzyskanych od klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej przez coacha jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania tego zawodu. Coach zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu Etycznego Coacha ICF. 
 6. W zależności od potrzeb, usługi coachingowe mogą dotyczyć:
 • sesji coachingowej – jest to jedno spotkanie lub seria spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego zagadnienia (problemu) oraz wspólne wypracowanie możliwości ich rozwiązania;
 • realizacji treningów i warsztatów coachingowo-psychologicznych – mających na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych;
 • lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.
 1. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.
 2. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym Centrum Rozwoju Osobistego MCENTRE za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt, telefonicznie lub osobiście.
 3. Odwołanie wizyty na minimum 48 godzin przed ustalonym terminem wizyty jest bezpłatne. 
 4. Odwołanie wizyty w okresie krótszym niż 48 godzin ponosi za sobą obowiązek zapłaty za wizytę tak jakby się ona odbyła. Wpłacony zadatek/pełna płatność nie zostanie zwrócona. 
 5. Każda wizyta trwa do 50 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z coachem i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.
 6. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na wizytę związaną z realizacją zamówionej usługi.
 7. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę dłuższego niż 10 minut czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.
 8. Potwierdzanie wizyty:
 • w przypadku osób zarejestrowanych po raz pierwszy – prosi się o potwierdzenie wizyty za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt, osobiście, telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms – nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem wizyty;
 • w niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona rozmowa telefoniczna lub będą wysyłane wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie czy termin zaplanowanej wizyty jest aktualny;
 • w przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta zostaje anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u coacha.
 1. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
 • wizytę należy odwołać najpóźniej na 48 godzin przez planowanym terminem wizyty za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyty, telefonicznie, smsem, lub mailowo (w przypadku zmiany terminu Klient dokonuje bezpłatnie zmiany terminu wizyty. W przypadku całkowitej rezygnacji z usługi  zwrot wniesionej opłaty zostanie przekazany Klientowi w takiej samej formie w jakiej opłata została wniesiona w okresie do 14 dni od zgłoszenia rezygnacji z wizyty).
 • odwołanie wizyty w okresie krótszym niż 48 godzin skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nie odwołaną wizytę a w przypadku wizyt/y opłaconych Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za wizytę. 
 1. Ewentualne zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta. Za wydane dokumenty zostanie pobrana opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

III. Zobowiązania rodziców i opiekunów Klientów niepełnoletnich

 1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z Centrum.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem Centrum (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zgłaszający się na wizytę w Centrum Rozwoju Osobistego MCENTRE jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług coachingowych i poświadczyć jego akceptację w formie pisemnej.
 2. Brak pisemnej akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług coachingowych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług coacha w Centrum.
 3. Każdy klient ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.centrum.mcentre.pl oraz Centrum Rozwoju Osobistego MCENTRE.
 4. Centrum Rozwoju Osobistego MCENTRE zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi coachingowe.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. do odwołania lub zmiany. 
Przewiń do góry