Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MCENTRE/SFCP Piotr Godleś, z siedzibą w Gdyni 81-424 przy ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 1, NIP: 984-007-71-85.
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób
– mailowo na adres biuro.mcentre@gmail.com lub listownie na podany adres siedziby 

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy oraz wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem. 

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usług. 

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności biuro rachunkowe, firmy prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie. 

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana,  a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz  w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła. 

Przewiń do góry